Huur een Volkswagen camper

download de algemene voorwaarden als PDF

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die VanCamper b.v., hierna te noemen verhuurder, en haar huurder aangaan, en gelden voor alle type voertuigen die door VanCamper b.v. verhuurd worden. De algemene voorwaarden zijn op te vragen bij Vancamper b.v., te raadplegen op de internetsite www.vancamper.eu en www.bluebirdcampers.com en onder KvK nr.: 52189732 op te vragen bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (NL).

1. Verplichtingen verhuurder
De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen: 1a) Het tijdig ter beschikking stellen van de camper; 1b) Het ter beschikking stellen van de camper in een betrouwbare en veilige staat die overeenkomt met de wettelijke eisen, zoals deze wordt gesteld voor de APK; 1c) Het ter beschikking stellen van de camper, welke schoon en compleet met inventaris dient te worden opgeleverd; 1d) Het ter beschikking stellen van de camper met de bijbehorende documenten: kentekenbewijs deel 1A en 1B, Apk-keuringbewijs, en verzekeringspapieren; 1e) Het verzekeren van het voertuig (wettelijk aansprakelijkheidsverzekering); 1f) De huurder bij aanvang van de huurperiode instructie geven over het gebruik, beheer en onderhoud van camper en inventaris; 1g) Bij oplevering van de camper samen met de huurder worden aandachtspunten en eventuele schade/ beschadigingen nagelopen, en verklaren verhuurder en huurder akkoord te gaan met de conditie waarin de camper zoals deze op het moment van oplevering verkeert; 1h) Aan het einde van de huurperiode de camper samen met de huurder te controleren  om de conditie van de camper bij aflevering vast te stellen en eventuele schade te constateren.

2. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht: 2a) De verschuldigde huursom, respectievelijk annuleringssom te voldoen, ook al gebruikt de huurder de camper niet of voor een kortere periode dan de overeengekomen huurperiode; 2b) De camper zorgvuldig, veilig en overeenkomstig zijn bestemming/ doel te gebruiken; 2c) Geen veranderingen aanbrengen aan de camper en de inventaris, dus ook geen stickers op te plakken; 2d) De instructies van de verhuurder op te volgen betreffende het gebruik, beheer en onderhoud van de camper; 2e) De camper niet aan derden in gebruik/ bruikleen te geven of (onder) te verhuren; 2f) Zorg te dragen dat alleen de gemachtigde huurder en/of de geregistreerde gemachtigde medehuurder(s) de camper bestuurt, in bezit van een geldig rijbewijs voor de categorie B en 21 jaar of ouder is; 2g) Tijdens de huurperiode zorg te dragen voor de vanzelfsprekende beheeraspecten van de camper, zoals regelmatig controleren (minimaal iedere 800 km) van een juiste oliepeil, remvloeistofpeil en bandenspanning; 2h) Het is verboden te roken in de camper, koken in de camper is op eigen risico; 2i) De camper dient niet gebruikt te worden voor verhuizing, en er mag met de camper niet langdurig op onverharde wegen worden gereden; 2j) Wanneer de huurder het vermoeden heeft dat schade of een motorisch of mechanisch defect is ontstaan gedurende het gebruik van de camper, dient deze altijd direct contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder geeft de huurder instructies ten aanzien van de acties die ondernomen dienen te worden; 2k) De huurder dient handicaps of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de verkeersveiligheid of een verhoogd risico voor bestuurder, medehuurder(s) of het voertuig tot gevolg kunnen hebben, vóór het maken van zijn/haar reservering te melden aan de verhuurder.

3. Annulering
3a) De huurder dient per aangetekende brief de reservering te annuleren. De bezorgdatum van de aangetekende brief geldt als officiële annuleringsdatum;
3b) Bij annulering is de huurder een procentueel bedrag van de huursom verschuldigd. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal dagen, gemeten vanaf de datum waarop de annulering heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de huurperiode: · Tot 56 dagen (8 weken) voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom · Tot 28 dagen (4 weken) voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom · Vanaf 28 dagen (4 weken) tot aan de aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom · Vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom 3c) Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper voor het einde van de overeengekomen huurperiode, zal nooit een restitutie van (of een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

4. Tekortkoming
4a) De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of zijn verplichtingen jegens de verhuurder niet na komt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding;
4b) Betreffende de tekortkoming: ‘het niet of niet tijdig kunnen leveren van een camper’, heeft de verhuurder het recht een vergelijkbare camper te leveren, welke qua grote en indeling in alle redelijkheid gelijkwaardig zijn;
4c) De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten ontstaan door ‘het niet of niet tijdig kunnen leveren van de camper’ door overmacht of omstandigheden die de verhuurder niet valt toe te rekenen;
4d) Bij ontbinding, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding, van de huurovereenkomst wegens ‘het niet of niet tijdig kunnen leveren van een camper’ of door een defect aan de camper niet toe te rekenen aan de huurder waardoor deze niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, zal de verhuurder de betaalde huur en borgsom geheel respectievelijk gedeeltelijk restitueren aan de huurder; 4e) Wanneer de huurder de camper later terugbrengt dan overeengekomen in de huurovereenkomst, heeft de verhuurder het recht om de huurder een bedrag van € 200,- per dag(deel) te berekenen.

5. Schade
5a) Ingeval van schade aan de camper, de inventaris en/of derden door verlies, diefstal, een verkeersongeval, oneigenlijk gebruik van het voertuig, mechanische defecten, in beslag name of een één- of tweezijdig schadegeval, dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. De huurder dient zich te allen tijde te houden aan de instructie van de verhuurder;
5b) De huurder is bij schade aan de camper, de inventaris en/of derden door verlies, diefstal, een verkeersongeval, oneigenlijk gebruik van het voertuig, mechanische defecten, in beslag name of een één- of tweezijdig schadegeval, aansprakelijk voor een maximaal bedrag overeenkomstig het eigen risico.
5c) Het eigen risico bedraagt € 500,- per voertuig per huurperiode.

5d) De huurder betaalt een borgsom van € 500,- per voertuig per huurperiode;

5e) Schade aan de camper, de inventaris en/of derden, ongeacht type of toedoen van welke aard ook, veroorzaakt door de huurder of diens medehuurder(s), worden verrekend met de borgsom;
5f) Ingeval van schade aan de camper en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al of niet ontstaan door schuld van de huurder, is de huurder verplicht het Europese schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk, door de politie proces verbaal op te laten maken;
5g) Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal veroorzaakt door nalatigheid van de huurder, worden te allen tijde verhaald op de huurder;
5h) (Motor)schade ten gevolge van een te laag olie- of remvloeistofpeil, of oneigenlijk gebruik van de camper, leidt altijd tot volledige aftrek van de borgsom en een eventuele schadevergoeding door de huurder;
5i) Indien inbeslagname plaats vindt door politie of justitie omdat naar de mening van de overheidsinstantie de huurder met de camper verdovende middelen/ drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de huurder nalatig is geweest bij het beheer van de camper of anderszins een misdrijf is begaan, is de huurder verplicht tot volledige vergoeding van de geleden schade door de verhuurder. De door de verhuurder te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder;
5j) (Brand)schade veroorzaakt door het roken en/of koken in de camper door de huurder of diens medehuurder(s), wordt volledig verhaald op de huurder;
5k) De huurder is bij een defect of schade aan de camper, waardoor deze niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, verantwoordelijk voor het voertuig totdat repatriëring van het voertuig naar Nederland door de verhuurder geregeld is;
5l) Bij een pechgeval of defect aan het voertuig waardoor deze niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, kan de huurder nimmer aanspraak maken op restitutie van (of een gedeelte van) de huursom.
5m) Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, immateriële, materiële, gevolg- of letselschade van de huurder of diens medehuurder(s), ontstaan door het gebruik van de camper, een mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval.

6. Schadevergoeding en reparatie
6a) De kosten die direct verband houden met het oneigenlijk gebruik van de camper niet overeenkomstig haar bestemming, o.a. gebruik verkeerde brandstof, olieverbruik, reparatie banden, glasschade, boetes, gerechtskosten etc, komen te allen tijde voor rekening van de huurder;
6b) De gebruikskosten van de camper, zoals brandstofkosten, kosten voor het gebruik van tolwegen, leges, boetes en kosten voor het gebruik van wegen waar rekeningrijden wordt gehanteerd, komen gedurende de periode dat de camper in het bezit van de huurder is, volledig voor rekening van de huurder;
6c) Het door de huurder op eigen initiatief, zonder vooraf toestemming van de verhuurder te hebben verkregen, laten herstellen van gebreken of het laten uitvoeren van reparatie(s), worden nimmer door de verhuurder vergoed. De huurder houdt zich te allen tijde aan de instructie van de verhuurder;
6d) De gemaakte reparatiekosten, waar toestemming voor is verkregen van de verhuurder, worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota’s (op naam VanCamper b.v.), alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en of vervangen onderdelen geeft de verhuurder het recht de vergoeding niet uit te keren. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van overhandiging van de nota door de huurder aan de verhuurder.
6e) Huurder is aansprakelijk voor verlies van documenten, zoals kentekenbewijs en verzekeringsbewijs  

7. Reservering
7a) De huurder en de geregistreerde medehuurder(s) dienen ter controle van de persoonsgegevens,opgenomen in de reservering, een kopie van het rijbewijs of legitimatiebewijs te overhandigen aan de verhuurder. Bij oplevering van de camper wordt het rijbewijs gecontroleerd op echtheid en geldigheid. Het rijbewijs van de gemachtigde bestuurders dient geldig te zijn gedurende de gehele huurperiode;
7b) De persoonsgegevens en de kopie van het rijbewijs blijven 12 maanden, of een langere periode indien noodzakelijk, na de einddatum van de huurperiode in de administratie van Vancamper b.v. opgenomen, in verband met de afhandeling van eventuele schade- en ongevallen, boetes of andere openstaande bedragen;
7c) Huurders afkomstig van buiten de Europese gemeenschap dienen zicht bij oplevering van de camper, te kunnen legitimeren met een geldig paspoort en in het bezit te zijn van een internationaal rijbewijs;
7d) De huurder verklaart met het ondertekenen van de huurovereenkomst akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van Vancamper.eu, welke op te vragen zijn bij Vancamper.eu, te raadplegen zijn op de internetsite van www.vancamper.eu en www.bluebirdcampers.com. Tevens verklaart de huurder met het ondertekenen van de huurovereenkomst akkoord te gaan met het opnemen van zijn persoonsgegevens in de administratie van de verhuurder, ten behoeve het registreren van de huurder en medehuurder(s) voor de reservering;
7e) De reservering van de huurder wordt door de verhuurder als definitief beschouwd, als de vereiste aanbetaling conform de factuur door de huurder is voldaan en een ondertekende huurovereenkomst is ontvangen.

8. Betalingen
8a) De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden factuur.
8b) De betaling van het factuurbedrag dient volgens de onderstaande betalingsvoorwaarden plaats te vinden: · Binnen 10 dagen na de factuurdatum dient de aanbetaling zoals vermeld op de factuur voldaan te worden; · Het resterende factuurbedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode voldaan te zijn; · Alle betalingen dienen onder vermelding van het factuurnummer voldaan te worden middels een overboeking naar de bankrekening van Vancamper b.v. zoals vermeld op de factuur;
8c) De huurder dient bij de oplevering van de camper de totale huursom te hebben voldaan. De borgsom dient bij aanvang van de huurperiode in bezit te zijn van de verhuurder. Bij aflevering van de gehuurde camper aan het einde van de huurperiode wordt, na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen voor schade of anderszins ontstane kosten, de borgsom aan de huurder geretourneerd op dezelfde manier waarop de borgsom door de huurder voldaan is;
8d) De verhuurder dient, in alle gevallen, op de in de factuur genoemde datums over de door de huurder verschuldigde huursom te beschikken. Mocht de betaling niet op de in de factuur genoemde datums voldaan zijn door de huurder, heeft de verhuurder het recht om de reservering eenzijdig te annuleren;
8e) Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan de verhuurder besluiten de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden en de vordering van openstaande betalingen over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten alsmede de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de huurder;
8f) Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode, dient de huurder de huursom in één betaling volledig te voldoen. De huursom dient dan door de huurder te worden voldaan binnen één week na boeking, of in overleg met de verhuurder zo spoedig mogelijk.

9. Algemene bepalingen
9a) Het gebruik van de camper, de inventaris en het toebehoren, is op eigen risico van de huurder;
9b) Afwijkingen van de huurovereenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door de verhuurder en de huurder zijn overeengekomen;
9c) Het reserveren van een camper voor een bepaalde huurperiode kan alleen persoonlijk door de huurder worden aangevraagd en overeengekomen. De aanvraag voor een reservering kan door de huurder telefonisch, per e-mail, schriftelijk of via de website worden gedaan;
9d) De huurder en medehuurder(s) die gebruik maken van de camper dienen geregistreerd te zijn in de huurovereenkomst en dienen zich te kunnen legitimeren middels het rijbewijs of paspoort. Het is verboden andere personen dan de gemachtigde huurder en medehuurder(s), gebruik te laten maken van de camper. Schade en/of kosten veroorzaakt door niet geregistreerde personen worden volledig op de huurder verhaald;
9e) De verhuurder heeft bij nalatigheid, misleiding, verzwijging of onrechtmatig en/of roekeloos handelen door de huurder, het recht om de huurovereenkomst te ontbinden, de camper in beslag te nemen en schade te verhalen op de huurder;
9f) De camper is aangemeld bij de ANWB in ons bedrijfslidmaatschap. Het ANWB-hulppakket omvat: · In Nederland: dag en nacht hulp, noodreparatie langs de weg, transport en vervangende chauffeur. · In het buitenland: reparatie langs de weg, transport, repatriëring van de auto, vervangende chauffeur, vervangende vervoer bij moeilijk te verhelpen pech of na ongeval in het buitenland (max. 30 dagen). 9g) De verhuurder is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de onder artikel 9f genoemde dienstverlening van de ANWB;
9h) Kosten die niet gedekt worden door het ANWB-hulppakket (bijvoorbeeld: hotel-, taxi-, restaurant- en telefoonkosten of gederfde vakantiedagen), zijn voor rekening van de huurder. Om deze kosten te dekken is het raadzaam een reisverzekering af te sluiten;
9i) De huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door de verhuurder aangegeven maximaal aantal passagiers. Het maximale aantal passagiers is gelijk aan het aantal wettelijk toegestane zitplaatsen in de camper. Gedurende het rijden met de camper is het verboden om achter in het voertuig plaats te nemen. Alleen de wettelijk goedgekeurde zitplaatsen met veiligheidsgordel mogen tijdens het rijden gebruikt worden;
9j) De huurder dient geen alcohol of drugs te gebruiken vóór en tijdens het besturen van de camper, en zich altijd te houden aan de verkeersregels zoals deze gelden in het land waarin de huurder zich met het voertuig bevindt. Daarnaast dient er nimmer drugs in de camper aanwezig te zijn.;
9k) Alle bij de EU aangesloten landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht. De maximale periode voor verblijf in het buitenland bedraagt twee maanden.   

10. Oplevering en schoonmaak
10a) De camper wordt aan de huurder als volgt opgeleverd:

 • Binnenzijde schoon
 • Schoon keukenblok
 • Schone bekleding
 • Rook-, haar- en geurvrij
 • Volle brandstoftank

10b) De camper dient door de huurder in dezelfde staat schoon te worden afgeleverd als waarin de camper is ontvangen (zie criteria 10c). De huurder dient de camper af te leveren met een volle brandstoftank. Indien de huurder hierin nalatig blijft gelden de volgende extra kosten:

 • Binnenzijde niet schoon  € 60,-
 • Keukenblok niet schoon (incl. inventaris/ excl. koelbox) € 50,-
 • Koelbox niet gereinigd € 25,-
 • Bekleding van stoelen en matrassen niet schoon € 100,-
 • Rook-, haar-, geurvrij maken minimaal € 125,-, zie tevens artikel 10c en d.
 • Brandstoftank niet vol afgeleverd € 120,-

10d) Zoals vermeld onder artikel 2h is het te allen tijde verboden te roken in de camper. De schoonmaakkosten voor het rook- en geurvrij maken van de camper, worden volledig op de huurder verhaald;
10e) Huisdieren zijn niet toegestaan in de camper. In overleg kan hiervan soms worden afgeweken. Indien de verhuurder toestaat een huisdier mee te nemen, dient de camper volledig vrij van haren en geuren te worden afgeleverd door de huurder. Indien de huurder hierin verzuimt, worden reinigingskosten voor het haar- en geurvrij maken van de camper volledig op de huurder verhaalt;
10f) Controle van de camper en inventaris vindt direct bij aflevering van de camper plaats in aanwezigheid van de huurder;
10g) Indien bij aflevering van de camper blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig en/of beschadigd zijn, worden de vervangingskosten volledig in rekening gebracht bij de huurder;
10h) Indien blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten voor vervanging van inventaris, herstel schades/ beschadiging aan inventaris veroorzaakt tijdens de huurperiode, en/of eventuele schoonmaakkosten zoals vermeld in paragraaf 10, zal de verhuurder het meerbedrag boven de borgsom in rekening brengen bij de huurder.